Osteoartróza naleží k nejčastěji se vyskytujícím kloubním onemocněním zvláště u starší populace. Vznik a vývoj této choroby je řízen celou řadou faktorů, vedle vrozených hrají nemalou úlohu různá drobná i větší zranění a nadměrné opotřebení kloubů, chyby ve výživě apod. Je v podstatě nemožné eliminovat vrozené faktory, ale můžeme minimalizovat další vlivy správně prováděnou fyzickou aktivitou a hlavně dodržováním životosprávy. Profesionální sportovci, i sváteční běžci a další fyzicky aktivní lidé jsou nejčastějšími kandidáty na objevení se osteoartrózy, a to i třeba v poměrně mladém věku. Jejich chrupavka je díky jejich aktivitě neustále drobně zraňována a poškozována a potřebuje tudíž odpovídající péči za použití speciálních ochranných látek. Avšak nejenom tito lidé jsou ohrožení osteartrózou ale také lidé s minimální fyzickou aktivitu mohou mít dříve či později tytéž problémy protože jim chybí remodelace kostí a odpovídající masáž chrupavky, která je spojena s rozumnou fyzickou aktivitou. Obdobně dopadnou i lidé s nadváhou. V jejich případě je chrupavka nadměrně opotřebovávána díky jejich nepřiměřené hmotnosti. Problémy s klouby není jenom záležitost lidí. Chovatelé zvířat, zvláště koní, velmi dobře vědí, že ani jejich miláčkům se tyto problémy nevyhýbají.

A všichni tito potřebují speciální výživové doplňky, které jim pomohou udržet chrupavku kloubu zdravou. V současné době je na trhu řada výrobků, o kterých se více méně věří, že mají schopnost chránit chrupavku. Při nákupu vzniká problém, který z nich si vybrat. Pro většinu z nich chybí seriózní prověření účinnosti a tak nezbývá než dát na různá doporučení a příklady zcela zaručeného a někdy téměř zázračného účinku. Z pohledu serióznosti jsou na tom nejhůř želatinové přípravky. I když jsou hojně doporučovány a již dlouhou dobu prodávány nebyla dosud publikována seriózní analýza jejich účinku a chybí i vědecky doložené zdůvodnění jejího užití. Navíc je to látka, která se v kloubu nevyskytuje ani za normálního, ani za patologického stavu. Lépe jsou na tom přípravky s glukosaminem a chondroitin sulfátem. V jejich případě určité studie existují, i když ne vždy s jednoznačným závěrem. Jinak je tomu v případě  hyaluronanu sodného, který je teprve do skupiny výživových doplňků uváděn.

Jeho pozice je hned od počátku jiná. Je to totiž látka, která má prokázané ochranné efekty na chrupavku a navíc je to látka, která se běžně v kloubu vyskytuje. Má v něm roli maziva a tlumiče nárazů čímž chrání chrupavku před jejím poškození. Navíc hyaluronan sodný se používá při léčbě osteortrózy, při operačních zákrocích na kloubech, artroskopii apod. Ovšem současná medicína používá hyaluronan pouze ve formě intra artikulárních injekcí. Předpokládá se, že hyaluronan sodný po aplikaci do kloubní dutiny účinkuje pouze jako mazadlo, což se vysvětluje tvorbou molekulární sítě s unikátními viskoelastickými vlastnosti na povrchu kloubů, která tak umožňuje hladké klouzání jejich jednotlivých částí po sobě. Přestože byla publikována řada vědeckých článků s experimentálními i klinickými výsledky, nebyl dosud podán žádný přesvědčivý důkaz o tom, že hyaluronan sodný účinkuje pouze jako mazadlo. Některá nová data ukazují, že hyaluronan má také roli informační molekuly. Je totiž schopen po interakci se specifickými receptory lokalizovanými na povrchu buněk (synoviální fibroblasty a chondrocyty chrupavky) regulovat syntézu nového vysokomolekulárního hyaluronanu, který úlohu mazadla převezme. Pro toto tvrzení existuje velké množství dokladů, a to jednak získaných na úrovni buněčných kultur, jednak přímo při aplikaci hyaluronanu sodného do organismu. Na příklad se zjistilo, že po intravenózní aplikace hyaluronanu s nízkou molekulovou hmotností, který nemůže přímo plnit funkci mazadla, a to z důvodů, že je málo viskózní a také proto, že je podán nitrožilně, se stav kloubu upraví, jakoby byl hyaluronan podán intra artikulárně, tj. přímo do kloubu. Současná věda nahlíží na hyaluronan sodný podaný zvenčí do organismu zcela jiným pohledem než dříve. Ukazuje se totiž, že to, co bylo bráno jako primární úloha hyaluronanu podaného do kloubu, tj. jeho funkce jako mazadla, je pouze funkcí sekundární. Jeho primární funkcí je regulace syntézy kloubu vlastního vysokomolekulárního hyaluronanu, který potom slouží jako mazadlo. Z výsledků získaných při nitrožilním podání vyplývá ještě jedna věc velmi důležitá pro užití hyaluronanu sodného ve výživových doplňcích. Je to fakt, že hyaluronan účinkuje nejenom je-li podán lokálně (např. do kloubu), nýbrž také jeli podán systémově. Nejběžnější a rovněž nejpříjemnější systémové podání je podání ústy.

Z tohoto důvodu vyvinula naše společnost, která patří mezi tři největší světové výrobce hyaluronanu sodného přípravek Hyalgel, který právě obsahuje tento hyaluronan jako chondropropektivní látku s dosud nejsilnějším známým ochranným efektem na chrupavku.

Přípravek Hyalgel byl prověřen řadou testů, z nichž vybíráme následující výsledky:

  1. Ze studie vlivu hyaluronanu sodného na adjuvantní artritidu vyvolanou experimentálně u laboratorních potkanů vyplývá, že hyaluronan sodný podávaný per orálně sondou signifikantně snižoval otok kloubů zadní končetiny experimentálního zvířete o více jak 20%, a to již v prvních fázích vyvolané artritidy.

  2. Při testování Hyalgelu na koních s různým poškozením kloubů a šlach (akutní a subakutní osteoartritidy, artrózy, sinovitidy, tenditidy a tendovaginitidy) se ukázalo, že směs hyaluronanu sodného spolu s chondroitin sulfátem výrazně zlepšila pohyblivost kloubu, snížila jeho bolestivost na pomak, zmenšila kulhání zvířete a zmenšila rovněž ztuhlost končetiny po období klidu. V případě užití stupnice výrazné zlepšení-zlepšení-beze změny-zhoršení, 38% koní vykazovalo výrazné zlepšení, 52% koní zlepšení a pouze 10% koní z 48 bylo beze změny. U žádného koně nenastalo zhoršení

  3. Kyselina hyaluronová s chondroitin sulfátem byly rovněž podávány 27 pacientům po různých kloubních operacích. Pacienti subjektivně vnímali vliv přípravku v 70% případů jako pocit zlepšení a odstranění bolesti. Objektivní nález vykazoval v 75% zlepšení pohyblivosti kloubu a snížení bolestivosti při pohybu a v 60% došlo rovněž ke snížení otoku kloubu.

RNDr. Vladimír Velebný,Csc.